Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30  

tel. +48 178614849

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

 email: podgik@podgik.rzeszow.pl

 strona internetowa:
www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003

opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2019-10-09 14:20:58

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w  sprawie ochrony  osób  fizycznych w  związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych i  w sprawie swobodnego  przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016) - dalej RODO, Powiatowy  Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej w  Rzeszowie informuje:

1. Administratorem Pani  / Pana   danych   osobowych   jest   Powiatowy   Ośrodek   Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 7, 35-069 Rzeszów.

2. Dane   kontaktowe  Inspektora   Ochrony   Danych: ul. Bernardyńska 7, 35-069 Rzeszów,  tel.  17 8614804,  adres e-mail: rodo@podgik.rzeszow.pl 

 

3. Celem przetwarzania  danych osobowych jest realizacja zadań publicznych w ramach wykonywania  władzy publicznej,  tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w nawiązaniu do art. 7d ust. 1 lit. a i b Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,

  • rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu Pracy,
  • zawierania umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e RODO.

 

4. W związku z przetwarzaniem danych do realizacji celów wskazanych w punkcie 3,  odbiorcami tych danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

6. Dane  osobowe  będą  przetwarzane przez  okres  niezbędny  do  realizacji celów  wskazanych  punkcie 3,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

7. Osobie, której dane  dotyczą przysługuje  prawo do żądania od Administratora dostępu do danych   osobowych,  prawo  do ich sprostowania,  prawo  do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  w myśl  obowiązujących  przepisów  oraz  prawo wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych  osobowych.

8. W  przypadku  gdy  osoba, której  dane  są przetwarzane  wyraziła  zgodę na przetwarzanie swoich  danych  osobowych na  podstawie  art.6  ust. 1 lit. a  RODO,  przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,  bez  wpływu  na zgodność   z  prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

10. Warunkiem prowadzenia sprawy w PODGiK jest podanie danych osobowych, przy czym  podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

 

11. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Wprowadził(a): Agnieszka Bocho