Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30  

tel. +48 178614849

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

 email: podgik@podgik.rzeszow.pl

 strona internetowa:
www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003

opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2014-08-12 14:18:22

Załącznik do uchwały Nr 178/1362/14

Zarządu Powiatu z dnia 28.07.2014 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

W RZESZOWIE

 

 

 ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 

§1

1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie zwanego dalej Ośrodkiem, określa szczegółowo organizację, zasady kierowania, zakres działania oraz tryb pracy Ośrodka.

2. Ośrodek jest jednostką budżetową Powiatu Rzeszowskiego, za pośrednictwem której, Starosta Rzeszowski przy pomocy Geodety Powiatowego wykonuje swoje zadania
z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz ewidencji gruntów
i budynków w Powiecie Rzeszowskim

 

§2

Ośrodek działa na podstawie:

1. Uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 15 maja 1999 r. Nr VII/26/99 w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie.

2. Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie.

3. Niniejszego regulaminu.

 


ROZDZIAŁ II

 ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚRODKA

 

§3

 

Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy.

 

§4

 

1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a)       Główny Księgowy,

b)      Oddział ewidencji gruntów i budynków,

c)       Oddział dokumentacji i kartografii,

d)      Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej,

e)       Samodzielne stanowisko ds. informatycznych,

f)       Zespół ds. obsługi powiatowej bazy GESUT

 

 

ROZDZIAŁ III

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

DYREKTORA OŚRODKA

 

 

§5

 

1. Dyrektor odpowiada przed Starostą i Geodetą Powiatowym za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań i załatwianie spraw objętych zakresem działania Ośrodka, zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie.

2. Dyrektor Ośrodka jest upoważnionym przez Starostę Przewodniczącym narad koordynacyjnych oraz nadzoruje i organizuje pracę zespołu ds. obsługi powiatowej bazy GESUT.

3. Do obowiązków Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

a) organizowanie pracy Ośrodka, a zwłaszcza podział zadań pomiędzy komórkami
i stanowiskami pracy, wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego (regulaminów, zarządzeń, instrukcji),

b)      wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
z upoważnienia Starosty,

c)       kierowanie pracą Ośrodka w sposób zapewniający wykonywanie uchwał Rady Powiatu, zadań budżetu i przepisów prawa, a także wytycznych Starosty
i Geodety Powiatowego,

d)      nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników Ośrodka, w tym sumiennym i terminowym załatwianiem spraw interesantów,

e)       dbałość o systematyczne podnoszenie przez pracowników Ośrodka kwalifikacji zawodowych,

f)       nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów BHP oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych,

g)      podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawnienia organizacji pracy Ośrodka i poprawy jej efektywności,

h)      dążenie do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków i środków niezbędnych do wykonywania przydzielonych im zadań i obowiązków,

i)       kształtowanie właściwych stosunków pracy wśród podległych pracowników poprzez wdrażanie zasad życzliwości, sumienności i rzetelności w wykonywaniu zadań,

j)       przydzielanie pracownikom indywidualnych zakresów czynności określających ich zadania, obowiązki, upoważnienia i zakres odpowiedzialności,

k)      organizowanie z pracownikami narad i odpraw służbowych dla oceny realizacji zadań Ośrodka, w tym poleceń wydawanych na naradach służbowych Starosty
i Geodety Powiatowego,

l)       prowadzenie kontroli wewnętrznych.

4. Dyrektor Ośrodka bezpośrednio nadzoruje zadania realizowane przez:

a)       Głównego Księgowego 

b)      Oddział dokumentacji i kartografii

c)       Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej.

d)      Samodzielne stanowisko ds. informatycznych,

e)       Zespołu ds. obsługi powiatowej bazy GESUT.

5. Zastępca Dyrektora bezpośrednio nadzoruje zadania realizowane przez Oddział ewidencji gruntów i budynków.

6. W razie nieobecności Dyrektora Zastępca sprawuje nadzór nad całością zadań Ośrodka.

 


ROZDZIAŁ IV

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKA ODDZIAŁU ORAZ PRACOWNIKÓW OŚRODKA

 

 

§ 6

 

1. Kierownik Oddziału kieruje pracą Oddziału i jest odpowiedzialny przed Dyrektorem za jego należytą organizację i sprawne wykonywanie zadań, a w szczególności za:

a)       pełne i efektywne wykorzystywanie czasu pracy, egzekwowanie jej jakości
i dyscypliny oraz zapewnianie ciągłości pracy oddziału, zwłaszcza w obsłudze stron,

b)      załatwianie spraw w sposób zgodny z przepisami prawa,

c)             terminowe wykonywanie zadań przez pracowników Oddziału.

2. W ramach wymienionych w ust. 1 obowiązków Kierownik Oddziału koordynuje
i bezpośrednio kieruje realizacją zadań Oddziału w dziedzinach objętych zakresem jego działania.

3. Realizując zadania określone w ust. 1 i 2  Kierownik Oddziału:

a)       przedkłada Dyrektorowi propozycje dotyczące organizacji pracy Oddziału, którym kieruje,

b)      parafuje pisma podpisywane przez Dyrektora,

c)       opracowuje propozycje pism, informacji i sprawozdań z zakresu działania Oddziału, którym kieruje,

d)      bierze udział w naradach dotyczących spraw z zakresu działalności Oddziału,

e)       przygotowuje propozycje zakresów czynności pracowników Oddziału,

f)       prowadzi bieżące kontrole wewnętrzne na bezpośrednio nadzorowanych stanowiskach.

4. W przypadku nieobsadzenia stanowiska Kierownika Oddziału jego obowiązki wypełnia Dyrektor Ośrodka lub Zastępca wykonujący bezpośredni nadzór nad wykonaniem zadań Oddziału.

 

§7

 

Pracownicy Ośrodka wykonują zadania i obowiązki określone przez Dyrektora
w indywidualnych zakresach czynności. Za prawidłowe ich wykonanie są odpowiedzialni bezpośrednio przed Dyrektorem, a pracownicy Oddziału także przed Kierownikiem Oddziału


ROZDZIAŁ V

ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

§8

 

Do zakresu działania Głównego Księgowego należy:

1. Opracowywanie rocznych projektów planów finansowych Ośrodka.

2. Prowadzenie gospodarki finansowo - księgowej.

3. Prowadzenie bieżącej rachunkowości.

4. Sporządzanie sprawozdań finansowo - księgowych.

 

§ 9

 

Do zakresu działania Oddziału ewidencji gruntów i budynków  należy:

a)       wprowadzanie zmian na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, prawomocnych decyzji administracyjnych a także innych aktów normatywnych oraz prostowanie błędów i omyłek w ewidencji gruntów
i budynków zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,

b)      prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów
i budynków,

c)       obsługa osób korzystających z ewidencji gruntów i budynków, zarządzanie systemem informatycznym i utrzymywanie jego gotowości do przekazywania danych oraz archiwizacja danych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),

d)      zawiadamianie o zmianach w ewidencji gruntów i budynków osoby zainteresowane, właściwe organy w sprawach podatków, sądy prowadzące księgi wieczyste, organy statystyczne w zakresie zmian adresowych nieruchomości oraz dopisywanych i wykreślanych w ewidencji budynków,

e)       uwierzytelnianie wypisów i wyrysów oraz kopii map,

f)       urzędowe zestawianie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków (wg grup rejestrowych na dzień 1 stycznia każdego roku),

g)      wydawanie wytycznych i zaleceń w sprawie wykorzystania materiałów geodezyjnych oraz sposobów wykonania zgłoszonej pracy,

h)      udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac (z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych) ,

i)       naliczanie opłat za udostępnianie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

j)               rezerwacja numerów nowych działek powstałych w wyniku podziałów i innych prac geodezyjnych,

k)             wykonywanie wypisów i wyrysów dla celów służbowych,

l)               doskonalenie prowadzenia zasobu i wykorzystanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wdrażanie nowych technik i technologii (informatyzacja zasobu),

m)           kontrola prac wykonywanych na zlecenie Starosty (prace polowe i kameralne,

n)             ustalanie dodatkowych warunków technicznych przy wykonywaniu prac geodezyjnych,

o)             prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,

p)             wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie rolnym,

q)             gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych,

r)              wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa.

 

§ 10

 

Do zakresu działania Oddziału dokumentacji i kartografii należy:

1. Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:

a)             przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń od jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz uprawnionych geodetów na wykonywanie prac geodezyjnych
i kartograficznych na terenie Starostwa,

b)             wydawanie zaleceń i wytycznych do zarejestrowanych zgłoszeń prac,

c)             udostępnianie zasobu do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

d)            sprawdzanie stanu technicznego i kompletności opracowań geodezyjnych
i kartograficznych przyjmowanych do zasobu,

e)             ewidencjonowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez prowadzenie ksiąg ewidencyjnych, map przeglądowych, kartotek dokumentów geodezyjnych
i kartograficznych, szkiców przeglądowych i wykazów zawartości zbiorów,

f)              aktualizacja i przetwarzanie zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób poprzez prowadzenie i aktualizację mapy zasadniczej i ewidencji w systemie analogowym i numerycznym,  aktualizowanie wykazów współrzędnych wysokości i opisów topograficznych osnowy poziomej  i wysokościowej, aktualizowanie zarysów pomiarowych granic nieruchomości oraz wykazów współrzędnych punktów granicznych, wyłączanie z zasobu dokumentów nieaktualnych, sporządzanie odpowiednich zestawień,

g)             wykonywanie zamówionych kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej i tematycznej dla obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz instytucji
i osób fizycznych.

2. Naliczanie i ewidencjonowanie opłat za czynności związane z:

a)       udostępnianiem, analizą i oceną materiałów do wykonywania prac geodezyjnych
i kartograficznych oraz przyjęciem do zasobu opracowań geodezyjnych
i kartograficznych (operatów pomiarowych),

b)      udostępnianiem danych poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej,

c)       udostępnianiem kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej i map tematycznych dla instytucji i osób fizycznych,

d)      poświadczaniem zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych
z dokumentami znajdującymi się w zasobie.

3. Kontrola prac wykonywanych na zlecenie Starosty (prace polowe i kameralne) oraz uczestnictwo w odbiorach końcowych tych prac.

4. Ochrona znaków geodezyjnych przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem:

a)       przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o zniszczeniu znaków geodezyjnych,

b)      sprawdzanie stanu znaku po przyjęciu zawiadomienia o zniszczeniu znaku,

c)       w przypadkach określonych przepisami wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy,

5. Kontrola i włączanie operatów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK.

 

§ 11

 

Do zakresu działania stanowiska pracy ds. obsługi kancelaryjnej należy:

a)       przyjmowanie i prowadzenie ewidencji pism oraz korespondencji kierowanej do Ośrodka,

b)      prowadzenie wysyłki poczty oraz współdziałanie z kancelarią Starostwa,

c)       przekazywanie pism pracownikom, stosownie do dyspozycji na nich umieszczonej,

d)      sporządzanie zapotrzebowania na materiały piśmienno - biurowe, dokonanie zakupu  i zaopatrzenie w tym zakresie poszczególnych stanowisk pracy,

e)       prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka w zakresie uzgodnionym
z Wydziałem Organizacji i Kadr Starostwa,

 

§ 12

 

Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw informatycznych należy:

a)       ochrona techniczna danych i urządzeń sieciowych (jako administrator sieci),

b)      ochrona przetwarzanych danych osobowych (jako administrator danych osobowych),

c)       wprowadzanie i wdrażanie nowych technik i technologii informatycznych w celu doskonalenia, prowadzenia i wykorzystywania zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

d)      udzielanie instruktażu w zakresie obsługi komputerów i sprzętu pomocniczego,

e)       udział w szkoleniach i naradach użytkowników informatycznych systemów geodezyjnych,

f)       zgłaszanie potrzeb zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do należytej pracy zestawów komputerowych i ich konserwacji. 

 

§ 13

 

Do zakresu działania Zespołu ds. obsługi powiatowej bazy GESUT należy:

a)             obsługa systemu teleinformatycznego, w którym prowadzi się powiatową bazę GESUT,

b)             zapisywanie i gromadzenie danych oraz tworzenie zbioru danych w powiatowej bazie GESUT,

c)             aktualizacja danych w powiatowej bazie GESUT,

d)            udostępnianie z urzędu i na wniosek danych zawartych w powiatowej bazie GESUT,

e)             przyjmowanie wniosków zainteresowanych o udostępnienie danych zawartych
w powiatowej bazie GESUT,

f)              kontrola dostępu do danych i autoryzacja użytkowników systemu,

g)             kontrola jakości zbiorów danych i poprawności relacji topologicznych pomiędzy obiektami,

h)             przyjmowanie Wnioskodawców i udzielanie konsultacji w sprawach rozpatrywanych na naradach koordynacyjnych,

i)nanoszenie uzgodnionych lokalizacji urządzeń nad i podziemnych oraz innych obiektów budowlanych na mapach do celów projektowych,

j)naliczanie opłat za udostępnienie danych z powiatowej bazy GESUT oraz opłat za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA, OBIEGU KORESPONDENCJI ORAZ PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

 

§14

 

Każdy pracownik Ośrodka odpowiada za sprzęt techniczno-biurowy oraz inne środki trwałe należące do Ośrodka, używane przez niego w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

 


§15

 

1. Korespondencję skierowaną do Ośrodka przyjmuje osoba zatrudniona na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej, która odpowiedzialna jest również za dostarczenie korespondencji złożonej w kancelarii Starostwa.

2. Ewidencję całości korespondencji kierowanej do Ośrodka prowadzi pracownik
ds. kancelaryjnych.

3. Dyrektor Ośrodka lub jego Zastępca określa korespondencję, którą załatwia osobiście,
a pozostałą przydziela do załatwienia wg kompetencji na stanowiska.

4. Pracownik Ośrodka zatrudniony na stanowisku urzędniczym przygotowuje projekt załatwienia sprawy w formie decyzji lub pisma, zaopatruje go na kopii pozostającej
w aktach swoim podpisem umieszczonym u dołu, z lewej strony tekstu.

5. Odpowiednio podpis składa zwierzchnik służbowy pracownika.

 

§ 16

 

1. Dyrektor podpisuje:

a)             decyzje administracyjne, postanowienia, zaświadczenia i inne pisma rozstrzygające sprawy na podstawie imiennego upoważnienia, udzielonego przez Starostę,

b)             pisma, do podpisania których otrzyma od Starosty imienne upoważnienie na korespondencji do niego dekretowanej.

2. Zastępca Dyrektora podpisuje:

a)             zaświadczenia, pisma w sprawach należących do właściwości Ośrodka na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Dyrektora,

b)             pisma, do podpisania których otrzyma od Starosty imienne upoważnienie na korespondencji do niego dekretowanej, pisma i dokumenty, których prawo podpisywania posiada Dyrektor, o ile scedował je na Zastępcę.

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§17

 

Ustalenia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią podstawę do określania szczegółowych zakresów czynności dla pracowników.

Autor opracowania: Józef Jodłowski

Wprowadził(a): Agnieszka Bocho

Zatwierdził(a): Henryk Dąbrowski

Pobierz